Regulamin

Regulamin dla firm

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
Printvit przez Klientów nie będących konsumentami (działalność gospodarcza lub zawodowa)

obowiązujący od 6 sierpnia 2014 r.

 

I.DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie i pisane z wielkiej litery otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Administrator – Printvit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Drukarnią.

Cennik – informacja dostępna na Stronie Internetowej zawierająca listę Usług, ceny Usług i/lub wynagrodzenie za świadczenie Usług, termin w którym cena/wynagrodzenie pozostaje obowiązująca
oraz terminy realizacji Usług.

Drukarnia – przedsiębiorstwo prowadzone przez Printvit w ramach którego świadczone są usługi poligraficzne.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, o ile w ten dzień nie przypada święto państwowe wskazane w art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z dnia 19 stycznia 1951 r.).

Formularz rejestracyjny - formularz zawierający dane Użytkownika (w tym dane do faktury VAT oraz dane teleadresowe do wysyłki), dostępny na Stronie Internetowej.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna, która korzysta lub ma zamiar korzystać z Usług świadczonych przez Drukernię dla celów związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a
tym samym nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

Konto – prowadzony przez Administratora panel użytkownika pod unikalną nazwą (login / email użytkownika), będący zbiorem jego zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach Systemu, przy czym w przypadku Klienta będącego
osobą prawną, Konto będzie założone dla konkretnej osoby fizycznej. 

Plik - dane w wersji elektronicznej, zawierające projekt graficzny Użytkownika w wymaganych przez Drukarnię formatach i wykonany zgodnie ze specyfikacją Drukarni, na podstawie którego
realizowana jest Usługa.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy, na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą korzystać z Systemu Drukarni w formule samoobsługowej. 

System -  aplikacja dostępna na Stronie Internetowej umożliwiająca Użytkownikom zamawianie Usług oraz realizowanie funkcji dodatkowych (m.in. składanie reklamacji, płatności za Usługi).

Towar – przedmiot/materiały wykonane przez Drukarnię w ramach świadczonej Usługi.

Usługa – usługa świadczona przez Drukarnię za pośrednictwem Systemu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Regulaminu, zgodnie z Cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej.

Użytkownik – Klient, który spełnił wymogi przewidziane w Regulaminie oraz założył Konto.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są świadczone przez Printvit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M.ST. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000557017, numer NIP: 5213696442, numer REGON: 361506961, kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN, zwaną dalej w Regulaminie „Drukarnią”.

2. Regulamin określa w szczególności:

a) warunki korzystania z Systemu,

b) zasady składania zamówień przez Użytkownika,

c) zasady przyjmowania zamówień i ich realizacji przez Drukarnię ,

d) zasady dotyczące zarządzaniem danymi Użytkownika przez Drukarnię,

d) zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji, w szczególności miejscu i terminie ich składania,

e) odpowiedzialność Drukarni wobec Użytkownika za należyte świadczenie Usług.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i postanowienia zawarte w Regulaminie.

2. Użytkownikiem może być wyłącznie Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W celu utworzenia Konta w Systemie Drukarni Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej. Z chwilą potwierdzenia przez Administratora
założenia Konta w formie wiadomości e-mail, przesłanej Użytkownikowi przez Administratora, Użytkownik oraz Drukarnia zawierają umowę dotyczącą świadczenia Usług, wykonywaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu (w tym usunięcia Konta) i/lub odmowy założenia Konta Klientowi w przypadku naruszenia przez Klienta/ Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa, lub w innym przypadku, gdy Administrator jest narażony przez Klienta/Użytkownika na szkodę.

5. Użytkownik, podając dane osobowe w Formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:

a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Drukarnię swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z
późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

6. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolna i każda z nich może być w każdej chwili odwołana poprzez złożenie
Drukarni oświadczenia na piśmie. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Drukarnię.

7. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Drukarnia.

8. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Drukarni lub na adres e-mail. Powyżej wskazane prawo Użytkownika nie uchybia obowiązkowi podawania przez Użytkownika kompletnych i prawdziwych danych osobowych.

9. Usunięcie przez Drukarnię na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu.

10. Drukarnia zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i
zamieszczany w Internecie informacji.

11. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Drukarnię danych do świadczenia Usługi w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy.

12. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Drukarnię mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią
informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z Systemu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności
Systemu.

III. ZAMÓWIENIA I MATERIAŁY PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Zamówień mogą dokonywać jedynie Użytkownicy. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem Usługi. Czas realizacji Usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Drukarnię.

2. Dla uzyskania przez zamówienie statusu „do realizacji” (złożenia zamówienia) konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków przez Użytkownika:

a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego 
b) wgranie Pliku i skojarzenie Pliku z zamówieniem,
c) dokonanie płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”),
d) przekazanie zamówienia do realizacji po uprzednim wybraniu produktu w Systemie,
e) otrzymanie mailowej informacji o akceptacji zamówienia przez Drukarnię.

3. Zamówienia w Systemie Użytkownik może składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

4. Zamówienia zaakceptowane przez Drukarnię do godziny 14.30 są realizowane w dniu akceptacji zamówienia, a jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym w najbliższym Dniu Roboczym po dniu akceptacji zamówienia.

5. Zamówienia zaakceptowane przez Drukarnię po godzinie 14.30 są realizowane w najbliższym Dniu Roboczym po dniu akceptacji zamówienia.

6. Terminy realizacji usług niezawartych w Cenniku będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem, przy czym Drukarnia:

a) nie jest zobowiązane do świadczenia takich usług wobec Użytkownika,
b) zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji takich usług po dokonaniu ustalenia.

7. Zamówienia:

a) nieopłacone,
b) starsze niż 30 dni 

będą automatycznie usuwane z Systemu i nie będą realizowane.

8. Jeżeli Usługa dla swojego wykonania wymaga dostarczenia Użytkownikowi Towaru i Towar taki ma zostać zgodnie z zamówieniem dostarczony na warunkach płatności "za pobraniem", Użytkownik jest zobowiązany do odebrania Towaru w terminie 30 dni rygorem skutków prawnych określonych w ust. 9 i ust. 10 poniżej.

9. Jeżeli Towar nie zostanie podjęty przez Użytkownika, Drukarnia może według swojego wyboru: 

a) pozostawić go odbioru w siedzibie Drukarni na koszt i ryzyko Użytkownika (wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na „płatność przelewem" (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych przez Drukarnię w związku z Usługą) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 8 powyżej,

b) dokonać kolejnych prób dostarczenia Towaru na koszt i ryzyko Użytkownika

10. Drukarnia nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie Towaru, o którym mowa w ust. 8 (a) ani za uszkodzenia Towaru związane z jego przechowywaniem w nieodpowiednich warunkach (w szczególności z powodu zawilgocenia lub zalania). W przypadku braku odbioru Towaru z siedziby Drukarni w terminie 30 dni od dnia, w którym Towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 8 powyżej, Drukarnia może według swojego wyboru (i zachowując prawo do wynagrodzenia za Usługę) wyzbyć się Towaru, oddać go na przechowanie osobie trzeciej lub przechowywać go za wynagrodzeniem w kwocie 10 PLN za dzień. 

11. Jeśli materiały zawierają, według oceny Drukarni treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami Drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów co nie daje Użytkownikowi prawa do jakichkolwiek roszczeń. Jednakże Drukarnia nie jest zobowiązana dokonywać
analizy tego czy materiały zawierają takie treści i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych).

12. Drukarnia nie dokonuje samodzielnie korekty (ani co do formy ani co do treści) w materiałach przesłanych przez Użytkownika.

13. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji podanej przez Drukarnię na Stronie Internetowej, zaś Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przygotowane nienależycie lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz związane z tym błędy w druku.

14. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię korekty materiałów dostarczonych przez Użytkownika są przesyłane do Użytkownika celem akceptacji. Czas realizacji Usługi w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania przez Drukarnię akceptacji Użytkownika za pośrednictwem Systemu.

15. Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych przesyłanych przez Użytkowników oraz usuwa je po terminie 90 dni od ich otrzymania.

IV. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Reklamację może złożyć każdy Użytkownik za pośrednictwem Systemu logując się na swoje Konto. W wypadku, gdy z uwagi na brak poprawnego funkcjonowania Konta jest to niemożliwe, Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@drukarniaspeed.pl

1. Użytkownik składając reklamację z użyciem Konta powinien posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, wskazać numer zlecenia, którego dotyczy reklamacja oraz wskazać powód reklamacji oraz produkt, którego ona dotyczy posługując się kategoriami określonymi w Systemie. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis kwestii, której dotyczy.

3. Reklamacja może zostać złożona w terminie do 30 dni od dnia dostawy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, przy czym w przypadkach bardziej skomplikowanych, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Z uwagi na to, że Usługa nie jest sprzedażą, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, art. 8 ust. 3
powyższej ustawy nie stosuje się.

5. W odniesieniu do reklamacji dotyczących przesyłek, w których zawarte są przedmioty/materiały wykonane i dostarczane przez Drukarnię w ramach Usługi stosuje się następujące postanowienia:

a) W przypadku widocznego uszkodzenia Towaru lub częściowej utraty Towaru Użytkownik jest zobowiązany odnotować zastrzeżenia na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu Towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika, zaś Zgłoszenie reklamacyjne zgłosić pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki, przy czym w przypadku uszkodzenia przesyłki, Użytkownik jest zobowiązany do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

b) W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zawierającej Towar Użytkownik jest zobowiązany zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (podając datę i godzinę doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki wskazaną przez przedstawiciela firmy
kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Użytkownika przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Użytkownika.

c) Przesyłkę zawierająca Towar, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

7. Reklamacje dotyczące stanu Towaru dostarczonego za pośrednictwem podmiotów trzecich (firm kurierskich) oraz procesu dostarczania Towaru przez te podmioty może kierować w stosunku do tych podmiotów wyłącznie Drukarnia.

V. SPECYFIKACJI USŁUGI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI  DRUKARNI

1. Drukarnia ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane swoim własnym działaniem dokonanym z winy umyślnej. W żadnym wypadku Drukarnia nie ponosi  odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

2. Strony uzgadniają że Usługa jest wykonana prawidłowo a dostarczony Towar jest zgodny z zamówieniem jeśli:

b) ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego Towaru mieści się w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie, 

c) błąd krajarki zmieścił się w zakresie tolerancji do 2 mm włącznie, 

d) tolerancja kolorystyczna mieści się w zakresie +/- 5% (zgodnie z normą ISO 12647) 

e) nastąpiły różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.

f) Usługi zostały wykonane na podstawie materiałów lub prac przedstawionych lub zaakceptowanych przez Użytkownika nawet jeśli znajdują się w nich błędy techniczne, merytoryczne lub wizualne,

g) Usługi zostały zaakceptowane przez Użytkownika.

3. Drukarnia nie odpowiada w stosunku do Użytkownika ani osób trzecich za treści zawarte w materiałach dostarczonych przez Użytkownika.

4. Drukarnia nie odpowiada w stosunku do Użytkownika ani osób trzecich za skutki wynikłe z faktu, że dane lub informacje przekazane Drukarnię były błędne, niekompletne, wewnętrznie sprzeczne,
nieprecyzyjne lub nieprecyzyjnie przekazane przez Użytkownika ani za błędy w przekazanych materiałach.

5. Odpowiedzialność Drukarni wyłączona zostaje w przypadku działania siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Drukarni, których Drukarnia
nie mogła przewidzieć, ani którym nie mogła zapobiec, w tym w szczególności: pożar, strajk, wojna, atak terrorystyczny, kataklizmy spowodowane przez zjawiska przyrody (w szczególności: powódź, trzęsienie ziemi, wichura), wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego.

VI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszelkie zawarte w Systemie oraz Usługach rozwiązania jak również zawartość (treść) Strony Internetowej (w szczególności: logotypy, nazwy własne, oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, projekty graficzne, materiały audiowizualne, materiały tekstowe, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe) objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wyłączne prawo do powyższej zawartości oraz rozwiązań przysługuje Drukarni. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, lub dystrybuowanie jakichkolwiek z powyższych rozwiązań lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Drukarni jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

3. Z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku zmiany zakresu lub modelu świadczenia usług nim przewidzianych, Regulamin może być w zmieniany przez Drukarnię.

4. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu wskazanego przez Drukarnię, przy czym termin ten nie może być wcześniejszy niż trzeci kolejny Dzień Roboczy licząc od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmieniony Regulamin nie obowiązuje w stosunku do umów zawartych na podstawie zamówień złożonych przez datą jego zmiany, do których to stosuje
się Regulamin w wersji poprzedniej.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej, Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji nowej wersji Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres siedziby Drukarni. Odmowa jest równoznaczna z utratą statusu Użytkownika i brakiem możliwości korzystania z Usług. W stosunku do Usług już zamówionych Regulamin obowiązuje.

6. Regulamin i świadczone na jego podstawie Usługi podlegają prawu polskiemu.

 

====================================================================

 

Regulamin
dla osób prywatnych

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Printvit

przez Klientów będących osobami fizycznymi na potrzeby inne niż działalność gospodarcza lub zawodowa (osoby prywatne)

obowiązujący od 6 sierpnia 2014 r.

 

I.DEFINICJE


Terminy użyte w niniejszym Regulaminie i pisane z wielkiej litery otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Administrator – Printvit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Drukarnią

Cennik – informacja dostępna na Stronie Internetowej zawierająca listę Usług, ceny Usług i/lub wynagrodzenie za świadczenie Usług, termin w którym cena/wynagrodzenie pozostaje obowiązująca
oraz terminy realizacji Usług.

Drukarnia – przedsiębiorstwo prowadzone przez Printvit, w ramach którego świadczone są usługi poligraficzne.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, o ile w ten dzień nie przypada święto państwowe wskazane w art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.).

Formularz rejestracyjny - formularz zawierający dane Użytkownika (w tym dane do faktury VAT oraz dane teleadresowe do wysyłki), dostępny na Stronie Internetowej.

Klient – osoba fizyczna, która korzysta lub ma zamiar korzystać z Usług świadczonych przez Drukarnię dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a tym samym jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

Konto – prowadzony przez Administratora panel użytkownika pod unikalną nazwą (login / email użytkownika), będący zbiorem jego zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach Systemu.

Plik - dane w wersji elektronicznej, zawierające projekt graficzny Użytkownika w wymaganych przez Drukarnię formatach i wykonany zgodnie ze specyfikacją Drukarni, na podstawie którego realizowana jest Usługa.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy, na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą korzystać z Systemu Drukarni w formule samoobsługowej.

System -  aplikacja dostępna na Stronie Internetowej umożliwiająca Użytkownikom zamawianie Usług oraz realizowanie funkcji dodatkowych (m.in. składanie reklamacji, płatności za Usługi).

Towar – przedmiot/materiały wykonane przez Drukarnię w ramach świadczonej Usługi.

Usługa – usługa świadczona przez Drukarnię za pośrednictwem Systemu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Regulaminu, zgodnie z Cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej.

Użytkownik – Klient, który spełnił wymogi przewidziane w Regulaminie oraz założył Konto. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są świadczone przez Printvit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M.ST. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000557017, numer NIP: 5213696442, numer REGON: 361506961, kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN, zwaną dalej w Regulaminie „Drukarnią”.

2. Regulamin określa w szczególności:

a) warunki korzystania z Systemu,

b) zasady składania zamówień przez Użytkownika,

c) zasady przyjmowania zamówień i ich realizacji przez Drukarnię,

d) zasady dotyczące zarządzaniem danymi Użytkownika przez Drukarnię,

d) zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji, w szczególności miejscu i terminie ich składania,

e) odpowiedzialność Drukarni wobec Użytkownika za należyte świadczenie Usług.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i postanowienia zawarte w Regulaminie.

2. Użytkownikiem może być wyłącznie Klient (tj. osoba spełniająca definicję Klienta w rozumieniu Rozdziału I Regulaminu) będący: (a) osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, o ile posiada Konto w Systemie Drukarni.

3. W celu utworzenia Konta w Systemie Drukarni Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz
rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej. Z chwilą potwierdzenia przez Administratora założenia Konta w formie wiadomości e-mail, przesłanej Użytkownikowi przez Administratora, Użytkownik oraz Drukarnia zawierają umowę dotyczącą świadczenia Usług, wykonywaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu (w tym usunięcia Konta) i/lub odmowy założenia Konta Klientowi w przypadku naruszenia przez Klienta/Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa związanych ze świadczeniem Usług.

5. Użytkownik, podając dane osobowe w Formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:

a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na:

- przetwarzanie przez Drukarnię swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997  roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) w celu wykonania umowy zawartej na podstawie złożonego zamówienia

- przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.) – w szczególności informacji reklamowych dotyczących Drukarni.

6. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie przez Drukarnię danych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolna i każda z nich może być w każdej chwili odwołana poprzez złożenie do Drukarni oświadczenia na piśmie. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Drukarnię.

7. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Drukarnia.

8. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Drukarni lub na adres e-mail. Powyżej wskazane prawo Użytkownika nie uchybia obowiązkowi podawania przez Użytkownika kompletnych i prawdziwych danych osobowych.

9. Usunięcie przez Drukarnię na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu.

10. Drukarnia zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczanych w Internecie informacji.

11. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Drukarnię mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych przez System, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies”
wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z Systemu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Systemu.

IV. ZAMÓWIENIA I MATERIAŁY PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Zamówień mogą dokonywać jedynie Użytkownicy. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem Usługi. Czas realizacji Usługi jest liczony od momentu akceptacji danych i plików niezbędnych do realizacji zamówienia przez Drukarnię.

2. Dla uzyskania przez zamówienie statusu „do realizacji” (złożenia zamówienia) konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków przez Użytkownika:

a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego 
b) wgranie Pliku i skojarzenie Pliku z zamówieniem,
c) dokonanie płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”),
d) przekazanie zamówienia do realizacji po uprzednim wybraniu produktu w Systemie,

oraz
e) otrzymanie mailowej informacji o akceptacji zamówienia przez Drukarnię.

3. Zamówienia w Systemie Użytkownik może składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

4. Zamówienia zaakceptowane przez Drukarnię do godziny 14.30 są przyjęte do realizacji w dniu akceptacji zamówienia. Jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym, rozpoczęcie realizacji odbywa się w najbliższym Dniu Roboczym po dniu akceptacji zamówienia.

5. Zamówienia zaakceptowane przez Drukarnię po godzinie 14.30 są przyjmowane do realizacji w najbliższym Dniu Roboczym po dniu akceptacji zamówienia.

6. Terminy realizacji usług nie zawartych w Cenniku będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem, przy czym Drukarnia:
a) nie jest zobowiązana do świadczenia takich usług wobec Użytkownika,
b) zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji takich usług po dokonaniu ustalenia.

7. Użytkownik wyraża zgodę by świadczenie Usługi rozpoczęło się przed terminem 10 dni od dnia zawarcia umowy na skutek złożenia zamówienia.

8. Zamówienia:
a) nieopłacone oraz
b) starsze niż 30 dni 
będą automatycznie usuwane z Systemu i nie będą realizowane.

9. Jeżeli Usługa dla swojego wykonania wymaga dostarczenia Użytkownikowi Towaru i Towar taki ma zostać zgodnie z zamówieniem dostarczony na warunkach płatności "za pobraniem", Użytkownik jest zobowiązany do odebrania towaru w terminie 30 dni pod rygorem skutków prawnych określonych w ust. 10 i ust. 11 poniżej.

10. Jeżeli Towar nie zostanie podjęty przez Użytkownika, Drukarnia może według swojego wyboru: 
(a) pozostawić go odbioru w siedzibie Drukarni na koszt i ryzyko Użytkownika (wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na „płatność przelewem" (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych przez Drukarnię w związku z Usługą) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 9 powyżej),

(b) dokonać kolejnych prób dostarczenia Towaru na koszt i ryzyko Użytkownika.

11. W przypadku braku odbioru Towaru z siedziby Drukarni w terminie 30 dni od dnia, w którym Towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 9 powyżej, Drukarnia może według swojego wyboru (i zachowując prawo do wynagrodzenia za Usługę) wyzbyć się Towaru, oddać go na przechowanie osobie trzeciej lub przechowywać go za wynagrodzeniem w kwocie 10 PLN za dzień. 

12. Jeśli materiały zawierają, według oceny Drukarni treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Drukarnia może odmówić ich wydrukowania. Jednocześnie Drukarnia nie jest zobowiązany dokonywać analizy tego, czy materiały zawierają takie treści i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub praw własności
przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych).

13. Drukarnia nie dokonuje samodzielnie korekty (ani co do formy, ani co do treści) w materiałach przesłanych przez Użytkownika.

14. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji podanej przez Drukarnię na Stronie Internetowej. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z faktu, że materiały zostały przygotowane przez Użytkownika nienależycie lub niezgodnie ze specyfikacją. 

15. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię korekty materiałów dostarczonych przez Użytkownika są przesyłane do Użytkownika celem akceptacji. Czas realizacji Usługi w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania przez Drukarnię akceptacji Użytkownika za pośrednictwem Systemu.

16. Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych przesyłanych przez Użytkowników oraz usuwa je po terminie 90 dni od ich otrzymania.

17. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na:

a) charakter Usług (świadczenia o właściwościach określonych przez Użytkownika),

b) ust. 7 powyżej oraz

c) przepis art. 10 ust. 3 pkt 1) oraz pkt 4) ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumenta i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (z późn. zm.) nie przysługuje
mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Drukarnią na skutek złożenia zamówienia.

V. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Reklamację może złożyć każdy Użytkownik za pośrednictwem Systemu logując się na swoje Konto. W wypadku, gdy z uwagi na brak poprawnego funkcjonowania Konta jest to niemożliwe, Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@drukarniaspeed.pl

1. Użytkownik składając reklamację z użyciem Konta powinien posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, wskazać numer zlecenia, którego dotyczy reklamacja,  wskazać powód reklamacji oraz produkt, którego ona dotyczy, posługując się przy tym kategoriami określonymi w Systemie. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis kwestii, której dotyczy.

3. Reklamacja może zostać złożona w terminie do 30 dni od dnia dostawy Towaru do Użytkownika.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, przy czym w przypadkach bardziej skomplikowanych, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Z uwagi na to, że Usługa nie jest sprzedażą, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, art. 8 ust. 3
powyższej ustawy nie stosuje się.

5. W odniesieniu do reklamacji dotyczących przesyłek, w których zawarte są przedmioty/materiały wykonane i dostarczane przez Drukarnię w ramach Usługi stosuje się następujące postanowienia:

a) W przypadku widocznego uszkodzenia towaru lub częściowej utraty Towaru, Użytkownik jest zobowiązany odnotować zastrzeżenia na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu Towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika, zaś Zgłoszenie reklamacyjne zgłosić pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki, przy czym w przypadku uszkodzenia przesyłki, Użytkownik jest zobowiązany do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

b) W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zawierającej Towar, Użytkownik jest zobowiązany zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (podając datę i godzinę doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki wskazaną przez przedstawiciela firmy
kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Użytkownika, która nie jest uzasadniona przepisami prawa, brzmieniem niniejszego Regulaminu ani stanem przesyłki, przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Użytkownika.

c) Przesyłkę zawierająca Towar, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

7. Reklamacje dotyczące stanu Towaru dostarczonego za pośrednictwem podmiotów trzecich (firm kurierskich) oraz procesu dostarczania Towaru przez te podmioty może kierować w stosunku do tych podmiotów wyłącznie Drukarnia.

VI. SPECYFIKACJA USŁUGI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI  DRUKARNI

1.Strony uzgadniają, że Usługa jest wykonana prawidłowo a  dostarczony Towar jest zgodny z zamówieniem jeśli:

a) ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego Towaru mieści się w przedziale +/- 5% ilości zamówionej przy zakupie, 

b) błąd krajarki w stosunku do wymiarów określonych w zamówieniu zmieścił się w zakresie tolerancji do 2 mm włącznie, 

c) tolerancja kolorystyczna mieści się w zakresie DE ≤ 6 (zgodnie z normą ISO 12647-7).

d) nastąpiły różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.

e) Usługi zostały wykonane na podstawie materiałów lub prac przedstawionych lub zaakceptowanych przez Użytkownika, nawet jeśli znajdują się w nich błędy techniczne, merytoryczne lub wizualne,

f) Usługi zostały zaakceptowane przez Użytkownika.

2. Drukarnia nie odpowiada w stosunku do Użytkownika ani osób trzecich za treści zawarte w materiałach dostarczonych przez Użytkownika.

3. Drukarnia nie odpowiada w stosunku do Użytkownika  za skutki wynikłe z faktu, że dane lub informacje przekazane przez Użytkownika były niekompletnie, wewnętrznie sprzeczne nieprecyzyjne ani wynikłe z błędów w dostarczonych do Drukarni materiałach.

VII. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszelkie zawarte w Systemie oraz Usługach rozwiązania jak również zawartość (treść) Strony  Internetowej (w szczególności: logotypy, nazwy własne, oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, projekty graficzne, materiały audiowizualne, materiały tekstowe, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe) objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wyłączne prawo do powyższej zawartości oraz rozwiązań przysługuje Drukarni. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, lub dystrybuowanie jakichkolwiek z powyższych rozwiązań lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Drukarni jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2014 roku.

3. Z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku zmiany zakresu lub modelu świadczenia usług nim przewidzianych, Regulamin może być w zmieniany przez Drukarnię.

4. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu wskazanego przez Drukarnię, przy czym termin ten nie może być wcześniejszy niż trzeci kolejny Dzień Roboczy licząc od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmieniony Regulamin nie obowiązuje w stosunku do umów zawartych na podstawie zamówień złożonych przed datą jego zmiany, do których to stosuje
się Regulamin w wersji poprzedniej.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej, Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji nowej wersji Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres siedziby Drukarni. Odmowa jest równoznaczna z utratą statusu Użytkownika i brakiem możliwości korzystania z Usług. W stosunku do Usług już zamówionych Regulamin obowiązuje.

6. Regulamin i świadczone na jego podstawie Usługi podlegają prawu polskiemu.