Regulamin Rabat na Start

 

Regulamin promocji „Rabat na Start” dla nowych klientów.

 

§ 1 Organizator

1. Organizatorem Promocji „Rabat na Start” dla nowych klientów jest Printvit Sp. z o.o., Ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa NIP: 5213696442, REGON: 361506961, zwana dalej Organizatorem”.

2. Niniejsza promocja sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana jest tylko i wyłącznie z Printvit Sp. z o.o., Ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa NIP: 5213696442, REGON: 361506961.
 

§ 2 Zasięg Promocji

1. Promocja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

§ 3 Czas trwania promocji

1. Promocja jest ważna do 31grudnia 2016 roku.
2. Organizator nie wyklucza przedłużenia lub skrócenia czasu  promocji.
 

§ 4 Przedmiot Promocji

1. Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się w koszyku klienta podczas składania pierwszego zamówienia.
2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego „Rabat na Start" tylko raz.
 

§ 5 Uczestnictwo w Promocji

1. Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia oraz którzy otrzymali odpowiedni kupon rabatowy z kodem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w sytuacji podejrzenia, że klient korzysta z promocji „Rabat na Start" za pomocą kilku kont w systemie zamawiania druku online www.drukarniaspeed.pl, w szczególności kont, w których adresy dostawy lub numery NIP są takie same.

3. Klient powinien dostarczyć poprawne pliki z projektami Ulotek lub Ulotek składanych oraz opłacić zamówienie w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień i zwrotu opłaty za opłacone zamówienia.

4. Z promocji wyłączeni są uczestnicy Programu Reseller.

5. Klient może skorzystać z promocji tylko raz.

6. W przypadku anulowania zamówienia powodem złamania regulaminu przez Konsumenta, a Organizator otrzymał wpłatę za to zamówienie to następuje  zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta, który nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1.7 % od wysokości całego zamówienia plus 15 groszy od każdej transakcji. 

7. W celu skorzystania z promocji, podczas składania zamówienia online, należy wpisać odpowiedni kod z kuponu rabatowego w pole „Kod rabatowy” w koszyku na stronie www.drukarniaspeed.pl/koszyk oraz nacisnąć przycisk „Wyślij”. Jak wprowadzić Kod Rabatowy można przeczytać tu: https://drukarniaspeed.pl/artykul/rabat_na_start
 

§ 6 Pozostałe rabaty i promocje

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami Klienta. 
2. Promocja nie łączy się z pozostałymi promocjami produktowymi. 
 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w sytuacji podejrzenia, że klient posiada kilka kont w systemie, w tym między innymi kont, w których adresy dostawy lub numery NIP są takie same.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy zamówienie klienta będzie mogło doprowadzić Organizatora do znacznych strat finansowych.

4. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach promocyjnoreklamowych mają charakter jedynie informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejsza promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony pod odnośnikiem: https://drukarniaspeed.pl/artykul/pokaz/regulamin-rabat-na-start

7. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Promocji w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 03.06.2016r. i wchodzi w życie od dnia 03.06.2016r.
 
 

 
Załóż konto klienta